ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณ 2563 วัสดุวิทย์ฯ 3 รายการ

ประกาศจังหวัดสตูล
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

—————————————-

                    ตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐ จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น

                    จังหวัดสตูล ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2563

(นายสมบัติ ผดุงวิทย์วัฒนา)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสตูล
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล

 

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
จังหวัดสตูล (M63010024600) ลงวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2563

ลำดับที่

รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อโครงการ

งบประมาณโครงการ (บาท)

คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)
1 P63010044656 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 3 รายการ 4,200,000.00 02/2563

มีรายการดังต่อไปนี้

  1. เครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติในงานเคมีคลินิก 2,500,000 บาท
  2. เครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติในงานโลหิตวิทยา 1,000,000 บาท
  3. เครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติในงานภูมิคุ้มกันวิทยา 700,000 บาท

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณ 2563 วัสดุวิทย์ฯ 3 รายการ

This entry was posted in การจัดซื้อจัดจ้าง. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *