ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณ 2563 ครุภัณฑ์การแพทย์ 11 รายการ

ประกาศจังหวัดสตูล
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

—————————————-

                    ตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐ จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น

                    จังหวัดสตูล ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2563

(นายสมบัติ ผดุงวิทย์วัฒนา)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสตูล
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล

 

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
จังหวัดสตูล (M63010027372) ลงวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2563

ลำดับที่

รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อโครงการ

งบประมาณโครงการ (บาท)

คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)
1 P63010048342 ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 11 รายการ 9,790,000.00 02/2563

รายการดังต่อไปนี้

 1. เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ (AED) จำนวน 2 เครื่อง เป็นเงิน 140,000 บาท
 2. เครื่องช่วยหายใจสำหรับใช้ในรถพยาบาล จำนวน 3 เครื่อง เป็นเงิน 480,000 บาท
 3. เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันเคลื่อนย้ายได้ จำนวน 2 เครื่อง เป็นเงิน 900,000 บาท
 4. เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติพร้อมติดตามความดันโลหิตแดงและระดับออกซิเจนในเลือดแดง จำนวน 5 เครื่อง เป็นเงิน 1,500,000 บาท
 5. ตู้อบเด็กสำหรับลำเลียงทารกแรกคลอด จำนวน 2 เครื่อง เป็นเงิน 1,100,000 บาท
 6. เครื่องเอกซเรย์ฟันทั้งปากพร้อมกะโหลกศีรษะแบบ 3 มิติ จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 2,800,000 บาท
 7. เครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำชนิด 3 สาย จำนวน 4 เครื่อง เป็นเงิน 400,000 บาท
 8. เครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำชนิด 1 สาย จำนวน 4 เครื่อง เป็นเงิน 220,000 บาท
 9. เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ จำนวน 5 เครื่อง เป็นเงิน 750,000 บาท
 10. เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน ขนาดใหญ่ จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 1,200,000 บาท
 11. เตียงเฟาว์เลอร์ ชนิดไฟฟ้า จำนวน 6 เตียง เป็นเงิน 300,000 บาท

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณ 2563 ครุภัณฑ์การแพทย์ 11 รายการ

This entry was posted in การจัดซื้อจัดจ้าง. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *