ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณ 2563 ระบบวิทยุสื่อสาร

ประกาศจังหวัดสตูล
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

—————————————-

                    ตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐ จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น

                    จังหวัดสตูล ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

(นายสมบัติ ผดุงวิทย์วัฒนา)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสตูล
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล

 

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
จังหวัดสตูล (M63010031971) ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

ลำดับที่

รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อโครงการ

งบประมาณโครงการ (บาท)

คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)
1 P63010054954 วิทยุสื่อสารครอบคลุมทั้งจังหวัด 952,000.00 02/2563

มีรายละเอียดดังนี้

  1. เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ กำลังส่ง 5 วัตต์ ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล จำนวน 1 เครื่อง งบประมาณ 12,000 บาท
  2. เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดติดรถยนต์ กำลังส่ง 25 วัตต์ ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล จำนวน 5 เครื่อง งบประมาณ 120,000 บาท
  3. เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดประจำที่ กำลังส่ง 40 วัตต์ ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล จำนวน 1 เครื่อง งบประมาณ 30,000 บาท
  4. ซ่อมแซมเสาเทาเวอร์สามเหลี่ยมรับส่งสัญญาณวิทยุสื่อสาร โรงพยาบาลละงู ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล จำนวน 1 งาน งบประมาณ 120,000 บาท
  5. ติดตั้งเสาเทาเวอร์สามเหลี่ยมรับส่งสัญญาณวิทยุสื่อสาร เกาะบุโหลน หมู่ที่ 3 ตำบลปากน้ำ อำเภอละงู จังหวัดสตูล จำนวน 1 งาน งบประมาณ 670,000 บาท

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณ 2563 ระบบวิทยุสื่อสาร

 

This entry was posted in การจัดซื้อจัดจ้าง. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *