Monthly Archives: April 2020

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณ 2563 อาคารผู้ป่วยใน 5 ชั้น

ประกาศจังหวัดสตูล เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 —————————————-                     ตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐ จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น

Posted in การจัดซื้อจัดจ้าง | Leave a comment

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างที่ปรึกษา EIA ก่อสร้างอาคาร

ประกาศจังหวัดสตูล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาจัดทำรายการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment: EIA) โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน 5 ชั้น (114 เตียง) และโครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก – อุบัติเหตุ 5 ชั้น โรงพยาบาลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป —————————————-                     ตามประกาศจังหวัดสตูล เรื่อง จ้างที่ปรึกษาจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment: EIA) … Continue reading

Posted in การจัดซื้อจัดจ้าง | Leave a comment