ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 9 รายการ

ประกาศจังหวัดสตูล
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีคัดเลือก

—————————————-

                    ตามที่ โรงพยาบาลละงู ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับ จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีคัดเลือก นั้น

  1. เครื่องดูดเสมหะ จำนวน 1 เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ท็อป เวิร์ด เทรด จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 4,500 ยาท (สี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
  2. เตียงตรวจครรภ์ จำนวน 2 เตียง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท พี เอส เวชภัณฑ์ ซัพพลาย จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 15,100 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
  3. เครื่องฟังเสียงหัวใจเด็กในครรภ์สำหรับศูนย์สุขภาพชุมชน จำนวน 2 เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัดโอเอ็กซ์ เมดิคอล แอนด์ ซายด์ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 58,850 บาท (ห้าหมื่นแปดพันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
  4. รถเข็นชนิดนั่ง จำนวน 1 คัน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ท็อป เวิร์ล เทรด จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 7,500 บาท (เจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
  5. ชุดตรวจหู ตา คอ จมูก จำนวน 1 ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท พี เอส เวชภัณฑ์ ซัพพลาย จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 24,800 บาท (สองหมื่นสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
  6. เครื่องอุ่นเชื้อ จำนวน 1 เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 94,695 บาท (เก้าหมื่นสี่พันหกร้อยเก้าสิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
  7. แผ่นรองช่วยชีวิตผู้ป่วย (CPR Boards) จำนวน 1 แผ่น ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัดโอเอ็กซ์ เมดิคอล แอนด์ ซายด์ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 3,150 บาท (สามพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
  8. เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติพร้อมวัดความอิ่มตัวของออกซิเจน จำนวน 1 เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่บริษัท เจ แอนด์ วาย เมดิซิสเท็ม จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 74,500 บาท (เจ็ดหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
  9. เครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า 500 mA แบบแขวนเพดาน จำนวน 1 เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ซัน เมดิคอล โปรแอดทีฟ แคร์ จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 1,745,000 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2563

(นายสมบัติ ผดุงวิทย์วัฒนา)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสตูล
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 9 รายการ

This entry was posted in การจัดซื้อจัดจ้าง. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *