ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 1 รายการ

ประกาศจังหวัดสตูล
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยเฉพาะเจาะจง

—————————————-

ตามที่ โรงพยาบาลละงู ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับ จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

  1. เครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูงสำหรับเด็ก (High Flow Oxygen Therapy) ยี่ห้อ Fisher & Paykel รุ่น AIRVO™ 2 ผลิตภัณฑ์ประออสเตรเลีย จำนวน 1 เครื่องๆ ละ 244,000 บาท (สองแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

(นายปวิตร วณิชชานนท์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลละงู
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 1 รายการ

This entry was posted in การจัดซื้อจัดจ้าง. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *