ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างที่ปรึกษา EIA ก่อสร้างอาคาร

ประกาศจังหวัดสตูล
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาจัดทำรายการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment: EIA) โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน 5 ชั้น (114 เตียง) และโครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก – อุบัติเหตุ 5 ชั้น โรงพยาบาลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

—————————————-

                    ตามประกาศจังหวัดสตูล เรื่อง จ้างที่ปรึกษาจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment: EIA) โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน 5 ชั้น (114 เตียง) และโครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก – อุบัติเหตุ 5 ชั้น โรงพยาบาลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป เลขที่ 1/2563 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2563 นั้น

                    จ้างที่ปรึกษาจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment: EIA) โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน 5 ชั้น (114 เตียง) และโครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก – อุบัติเหตุ 5 ชั้น จำนวน 1 งาน ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเม้นท์ จำกัด (ให้บริการ) โดยเสนอราคาทั้งสิ้น 1,200,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่นๆ ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

ประกาศ ณ วันที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2563

(นายสมบัติ ผดุงวิทย์วัฒนา)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสตูล
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างที่ปรึกษา EIA ก่อสร้างอาคาร

This entry was posted in การจัดซื้อจัดจ้าง. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *