ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ประกาศจังหวัดสตูล
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

—————————————-

                    ตามที่ โรงพยาบาลละงู ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับ ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

                    รายการที่ 1 เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ กำลังส่ง 5 วัตต์ จำนวน 1 เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท วี.ที.เอส ออโตเมชั่น ภูเก็ต จำกัด เป็นเงินทั้งสิ้น 11,800 บาท (เงินหนึ่งหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

รายการที่ 2 เครื่องรับวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดติดรถยนต์ กำลังส่ง 25 วัตต์ จำนวน 5 เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท วี.ที.เอส ออโตเมชั่น ภูเก็ต จำกัด เป็นเงินทั้งสิ้น 119,000 บาท (เงินหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

รายการที่ 3 เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดประจำที่ กำลังส่ง 40 วัตต์ จำนวน 3 เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท วี.ที.เอส ออโตเมชั่น ภูเก็ต จำกัด เป็นเงินทั้งสิ้น 29,800 บาท (เงินสองหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

(นายสมบัติ ผดุงวิทย์วัฒนา)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสตูล
ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

This entry was posted in การจัดซื้อจัดจ้าง. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *