ประกาศผู้ชนะเสนอราคา รถพยาบาล

ประกาศจังหวัดสตูล
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีคัดเลือก

—————————————-

                    ตามที่ โรงพยาบาลละงู ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับ ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 1 รายการ โดยวิธีคัดเลือก นั้น

                    1. รถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ไทย ออโต้ ฟลีท จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 1,990,900 บาท (เงินหนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่นๆ ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

(นายศักระ กปิกาญจน์)
รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา รถพยาบาล

This entry was posted in การจัดซื้อจัดจ้าง. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *