ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ครุภัณฑ์การแพทย์ 10 รายการ

ประกาศจังหวัดสตูล
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 10 รายการ โดยวิธีคัดเลือก

—————————————-

                    ตามที่ โรงพยาบาลละงู ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับ ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 10 รายการ โดยวิธีคัดเลือก นั้น

                    1. เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ (AED) จำนวน 2 เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ท็อป เวิร์ล เทรด จำกัด เป็นเงินทั้งสิ้น 140,000 บาท (เงินหนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

2. เครื่องช่วยหายใจสำหรับใช้ในรถพยาบาล จำนวน 3 เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอเอ็กซ์เมดิคอลแอนด์ซายด์ เป็นเงินทั้งสิ้น 480,000 บาท (เงินสี่แสนแปดหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

3. เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันเคลื่อนย้ายได้ จำนวน 2 เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอเอ็กซ์เมดิคอลแอนด์ซายด์ เป็นเงินทั้งสิ้น 900,000 บาท (เงินเก้าแสนบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

4. เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติพร้อมติดตามตวามดันโลหิตแดงและระดับออกซิเจนในเลือด จำนวน 5 เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เกทเวย์ เฮลท์แคร์ จำกัด เป็นเงินทั้งสิ้น 1,499,500 บาท (เงินหนึ่งล้านสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

5. ตู้อบสำหรับลำเลียงทารกแรกคลอด จำนวน 2 เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เจ แอนด์ วาย เมดิซิสเท็ม จำกัด เป็นเงินทั้งสิ้น 1,096,000 บาท (เงินหนึ่งล้านเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

6. เครื่องเอ็กซเรย์ฟันทั้งปากพร้อมกะโหลกศีรษะแบบ 3 มิติ จำนวน 1 เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ซันเมดิคอลโปรแอคทีฟแคร์ จำกัด เป็นเงินทั้งสิ้น 2,797,000 บาท (เงินสองล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

7. เครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำชนิด 1 สาย จำนวน 4 เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เจ แอนด์ วาย เมดิซิสเท็ม จำกัด เป็นเงินทั้งสิ้น 218,000 บาท (เงินสองแสนหนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

8. เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ จำนวน 5 เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เกทเวย์ เฮลท์แคร์ จำกัด เป็นเงินทั้งสิ้น 749,500 บาท (เงินเจ็ดแสนสี่หมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

9. เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน ขนาดใหญ่ จำนวน 1 เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เกทเวย์ เฮลท์แคร์ จำกัด เป็นเงินทั้งสิ้น 1,199,500 บาท (เงินหนึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

10. เตียงเฟาว์เลอร์ จำนวน 6 เตียง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด เป็นเงินทั้งสิ้น 279,000 บาท (เงินสองแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

(นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์)
ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ครุภัณฑ์การแพทย์ 10 รายการ

This entry was posted in การจัดซื้อจัดจ้าง. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *