ประกาศผู้ชนะเสนอราคา อาคารผู้ป่วยใน 5 ชั้น

ประกาศจังหวัดสตูล
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน 5 ชั้น เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,797 ตารางเมตร โรงพยาบาลละงู ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล โดยวิธีคัดเลือก

—————————————-

                    ตามที่ โรงพยาบาลละงู ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับ จ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน 5 ชั้น เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,797 ตารางเมตร โรงพยาบาลละงู ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล โดยวิธีคัดเลือก นั้น

                    อาคารผู้ป่วยใน 5 ชั้น เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,797 ตารางเมตร โรงพยาบาลละงู ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอ ดีส อินเตอร์คอน (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 95,390,000.00 บาท (เก้าสิบห้าล้านสามแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

(นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์)
ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา อาคารผู้ป่วยใน 5 ชั้น

This entry was posted in การจัดซื้อจัดจ้าง. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *