ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ระบบบำบัดน้ำเสีย

ประกาศจังหวัดสตูล
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย ขนาด 150 ลูกบาศก์เมตร/วัน โรงพยาบาลละงู ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีคัดเลือก

—————————————-

                    ตามที่ โรงพยาบาลละงู ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับ จ้างก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย ขนาด 150 ลูกบาศก์เมตร/วัน โรงพยาบาลละงู ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีคัดเลือก นั้น

                    ระบบบำบัดน้ำเสีย ขนาด 150 ลูกบาศก์เมตร/วัน ที่โรงพยาบาลละงู ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล จำนวน 1 ระบบ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุนทรเทคโนโลยี (ขายส่ง, ขายปลีก, ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 13,790,000 บาท (สิบสามล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

(นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์)
ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ระบบบำบัดน้ำเสีย

This entry was posted in การจัดซื้อจัดจ้าง. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *