ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างก่อสร้างติดตั้งเสาทาวเวอร์สามเหลี่ยม เกาะบุโหลน

ประกาศจังหวัดสตูล
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างติดตั้งเสาเทาเวอร์สามเหลี่ยมรับส่งสัญญาณวิทยุสื่อสาร เกาะบุโหลน หมู่ที่ 3 ตำบลปากน้ำ อำเภอละงู จังหวัดสตูล จำนวน 1 งาน โดยวิธีคัดเลือก

—————————————-

                    ตามที่ โรงพยาบาลละงู ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับ จ้างก่อสร้างติดตั้งเสาเทาเวอร์สามเหลี่ยมรับส่งสัญญาณวิทยุสื่อสาร เกาะบุโหลน หมู่ที่ 3 ตำบลปากน้ำ อำเภอละงู จังหวัดสตูล จำนวน 1 งาน โดยวิธีคัดเลือก นั้น

                    จ้างก่อสร้างติดตั้งเสาเทาเวอร์สามเหลี่ยมรับส่งสัญญาณวิทยุสื่อสาร เกาะบุโหลน หมู่ที่ 3 ตำบลปากน้ำ อำเภอละงู จังหวัดสตูล จำนวน 1 งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท วี.ที.เอส ออโตเมชั่น ภูเก็ต จำกัด (ขายส่ง, ขายปลีก, ให้บริการ, ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 492,000.00 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

(นายสมบัติ ผดุงวิทย์วัฒนา)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสตูล
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างก่อสร้างติดตั้งเสาทาวเวอร์สามเหลี่ยม เกาะบุโหลน

This entry was posted in การจัดซื้อจัดจ้าง. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *