Category Archives: การจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณ 2563 ระบบบำบัดน้ำเสีย

ประกาศจังหวัดสตูล เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 —————————————-                     ตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐ จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น

Posted in การจัดซื้อจัดจ้าง | Leave a comment

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2563

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2563

Posted in การจัดซื้อจัดจ้าง | Leave a comment