Category Archives: ประกาศราคา

ประกาศราคากลางก่อสร้างรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไม่รวมรางระบายน้ำและไหล่ทาง และปรับปรุงซ่อมแซมภายในอาคาร

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

Posted in ประกาศราคา | Leave a comment

ประกาศราคากลางครุภัณฑ์

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์แผนไทย ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน

Posted in ประกาศราคา | Leave a comment