Category Archives: เรื่องร้องเรียน

สรุปข้อร้องเรียน ปีงบประมาณ 2560 (1 ตุลาคม 2559 ถึง 8 กันยายน 2560)

สรุปผลการดำเนินการเรื่องข้อร้องเรียน โรงพยาบาลละงู ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง 1 มิถุนายน 2560 ข้อร้องเรียน เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง :  ไม่มี ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานหรือการดำเนินงานของโรงพยาบาล จำนวน 100 เรื่อง แบ่งเป็น การดูแลรักษาพยาบาล จำนวน 5 เรื่อง ด้านการบริการ จำนวน 93 เรื่อง ประกอบด้วย พฤติกรรมบริการ จำนวน 33 เรื่อง รอนาน จำนวน 38 เรื่อง (รอตรวจ รอใบส่งตัว  ระบบไม่ดี) ลัดคิวบริการ จำนวน 3 … Continue reading

Posted in เรื่องร้องเรียน | Leave a comment

สรุปข้อร้องเรียนรอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2559 ถึง 1 มิถุนายน 2560)

สรุปผลการดำเนินการเรื่องข้อร้องเรียน โรงพยาบาลละงู ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง 1 มิถุนายน 2560 ข้อร้องเรียน เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง :  ไม่มี ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานหรือการดำเนินงานของโรงพยาบาล จำนวน 63 เรื่อง แบ่งเป็น การดูแลรักษาพยาบาล จำนวน 5 เรื่อง ด้านการบริการ จำนวน 58 เรื่อง ประกอบด้วย พฤติกรรมบริการ จำนวน 26 เรื่อง รอนาน จำนวน 28 เรื่อง (รอตรวจ รอใบส่งตัว  ระบบไม่ดี) ลัดคิวบริการ จำนวน 3 … Continue reading

Posted in เรื่องร้องเรียน | Leave a comment