ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างออกซิเจนเหลวทางการแพทย์

ประกาศจังหวัดสตูล
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

———————————————————————-

          ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น

          จังหวัดสตูล โดยโรงพยาบาลละงู สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

(นายสมบัติ ผดุงวิทย์วัฒนา)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสตูล
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล

Continue reading

Posted in การจัดซื้อจัดจ้าง | Leave a comment

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 7 รายการ งบกองทุนฟื้นฟู 2562

ประกาศจังหวัดสตูล
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 7 รายการ งบกองทุนฟื้นฟูที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดสตูล
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีคัดเลือก

…………………………………………………………….

                    ตามที่ โรงพยาบาลละงู ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับ ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 7 รายการ งบกองทุนฟื้นฟูที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดสตูล ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีคัดเลือก นั้น

Continue reading

Posted in การจัดซื้อจัดจ้าง | Leave a comment