สรุปผลการดำเนินการเรื่องข้อร้องเรียน โรงพยาบาลละงู ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 มิถุนายน 2562

สรุปผลการดำเนินการเรื่องข้อร้องเรียน โรงพยาบาลละงู
ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 มิถุนายน 2562

 1. ข้อร้องเรียน เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง : ไม่มี
 2. ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพการบริการของโรงพยาบาลจำนวน 55 เรื่อง แบ่งเป็น
  1. มาตรฐานการให้บริการ จำนวน 4 เรื่อง (มาตรา 41)
  2. ไม่ได้รับความสะดวกในการรับบริการ จำนวน 40 เรื่อง ประกอบด้วย
   1. รอนาน จำนวน 9 เรื่อง
   2. บริการช้า จำนวน 8 เรื่อง
   3. สถานที่ไม่เหมาะสม จำนวน 12 เรื่อง
   4. เจ้าหน้าที่พูดจาไม่สุภาพ จำนวน 10 เรื่อง
   5. ไม่ให้การต้อนรับ จำนวน 1 เรื่อง
  3. ไม่ได้รับบริการตามสิทธิที่กำหนด จำนวน 1 เรื่อง ประกอบด้วย
   1. ถูกเรียกเก็บเงิน จำนวน 1 เรื่อง
 3. เรื่องอื่นๆ
  1. ชมเชยเจ้าหน้าที่ จำนวน 1 เรื่อง
  2. ติดต่อสอบถามการให้บริการแผนกต่างๆ/สมัครงาน จำนวน 3 เรื่อง
  3. เรื่องจิปาถะอื่นๆ จำนวน 6 เรื่อง

จำแนกตามช่องทางการรับข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ ดังนี้

 1. ตู้รับข้อร้องเรียน จำนวน 30 เรื่อง
 2. ทาง Facebook / Line / Website จำนวน 14 เรื่อง
 3. ทาง Inbox Facebook จำนวน 3 เรื่อง
 4. มาด้วยตนเอง (ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน) จำนวน 5 เรื่อง
 5. ทางโทรศัพท์ จำนวน 1 เรื่อง
 6. อื่นๆ จำนวน 2 เรื่อง

Continue reading

Posted in เรื่องร้องเรียน | Leave a comment

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ

ประกาศจังหวัดสตูล
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

———————————————————————-

                    ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น

จังหวัดสตูล โดยโรงพยาบาลละงู สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

(นายสมบัติ ผดุงวิทย์วัฒนา)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสตูล
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล

Continue reading

Posted in การจัดซื้อจัดจ้าง | Leave a comment