ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศจังหวัดสตูล
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีคัดเลือก

——————————

                    ตามที่ โรงพยาบาลละงู ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับ ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีคัดเลือก นั้น

1. เครื่องฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์ จำนวน 1 เครื่อง ได้แก่ บริษัท ท็อป เวิร์ล เทรด จำกัด (ขายส่ง, ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 73,000.00 บาท (เจ็ดหมื่นสามพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่นๆ ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

2. ชุดให้อากาศผสมออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูง จำนวน 2 เครื่อง ได้แก่ บริษัท เอิร์ธ ไลน์ จำกัด (ขายส่ง, ขายปลีก, ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 499,400.00 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่นๆ ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2561

(นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา)
รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีคัดเลือก

Posted in การจัดซื้อจัดจ้าง | Leave a comment

ประกาศโรงพยาบาลละงู เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

ประกาศโรงพยาบาลละงู
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

………………………………….

                    ด้วย โรงพยาบาลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล จะดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) จำนวน 2 ตำแหน่งดังนี้

  • ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด จำนวน 1 อัตรา
  • ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา

โดยมีรายละเอียดดังนี้

Continue reading

Posted in รับสมัคร | Leave a comment