ข้อขัดข้องเรื่องความไม่สะดวกในการรับบริการ และพฤติกรรมบริการของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลละงู

กรณีมีข้อขัดข้องในการรับบริการ ล่าช้า และพฤติกรรมการให้บริการของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลละงู เช่น จาก แพทย์ พยาบาล หรือ เจ้าหน้าที่จากจุดต่างๆ นั้น ทางโรงพยาบาลละงูได้แจ้งให้หัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบ และดำเนินการตามระบบโรงพยาบาล มีการสอบสวน และพิจารณาดำเนินการตามระเบียบของทางราชการ รวมถึงมีการปรับปรุงระบบที่เกี่ยวข้องเช่นระบบการคัดกรองผู้ป่วย เพื่อส่งผู้ป่วยให้ถูกต้องเหมาะสมกับอาการค่ะ

Bookmark the permalink.