ข้อสงสัยการรับใบส่งตัว

แนวทางการขอใบส่งตัวที่หน่วยงานผู้ป่วยนอก

 1. ผู้รับบริการยื่นบัตรที่ห้องบัตร
 2. รับบัตรคิว
 3. เจ้าหน้าที่ห้องบัตรตรวจสอบสิทธิบัตร
 4. นั่งรอพยาบาลซักประวัติตามลำดับคิว
 5. พบพยาบาลซักประวัติ
 6. รอพบแพทย์ตามลำดับคิว
 7. พบแพทย์
 8. ออกจากห้องตรวจเพื่อพบพยาบาลหลังพบแพทย์
 9. เอาสิทธิบัตรที่ห้องบัตรแนบพร้อมกับใบส่งตัวไปโรงพยาบาลปลายทาง
 10. พยาบาลลงข้อมูลในระบบ Thai Refer และ Print ใบส่งตัว
 11. รับใบส่งตัว
Bookmark the permalink.