ข้อสงสัยเรื่องการรับบริการตรวจทั่วไปตอนเที่ยง

ปกติโรงพยาบาลละงูมีบริการตรวจผู้ป่วยทั่วไปในระหว่างช่วงเวลา 12.00 – 13.00 น. เพื่อความสะดวกแก่ผู้รับบริการ แต่อาจจะมีบางช่วงเวลาที่แพทย์ติดราชการไม่สามารถให้บริการในเวลาเที่ยงได้ จะมีการประกาศและติดป้ายประชาสัมพันธ์แจ้งล่วงหน้าไว้ที่จุดคัดกรองผู้ป่วยนอก และประกาศทุกชั่วโมงในวันดังกล่าว เพื่อให้ผู้รับได้รับทราบล่วงหน้า

Bookmark the permalink.