พันธกิจ (Mission)

  1. ให้บริการแก่ผู้ป่วยด้านการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพ ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และฟื้นฟูสภาพ ตามมาตรฐานวิชาชีพ โดยยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง เคารพสิทธิของผู้ป่วย รวมทั้งมีการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
  2. ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรให้มีความสุข ภายใต้บรรยากาศการทำงานที่อบอุ่นและเอื้ออาทร
  3. ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาเครือข่ายบริการสุขภาพให้มีคุณภาพ
  4. ใช้แนวทางการบริหารจัดการเครือข่ายสุขภาพระดับอำเภอ (District Health System Development: DHSA) นำไปสู่อำเภอละงูสุขภาวะ