ประกาศข้อปฏิบัติในการเข้าร่วมประมูลขายทอดตลาด วันที่ 28 เม.ย. 64

ประกาศโรงพยาบาลละงู เรื่อง ข้อปฏิบัติในการเข้าร่วมประมูลขายทอดตลาดพัสดุ ในวันที่ 28 เมษายน 2564 …………………………………. ขอให้ผู้เข้าร่วมประมูลทุกคนปฏิบัติ ดังนี้ แจ้งประวัติการเดินทาง ให้คณะกรรมการทราบ ก่อนเข้าร่วมประมูล เป็นระยะเวลาอย่างน้อย ๗ วัน โดยอาจจะแสดงในลักษณะ Time Line / Google Maps Time Line เริ่มลงทะเบียนเวลา 08.30 ? 09.30 น. โดยเริ่มประมูล เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ให้ทุกคนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค […]

รายงานการประชุมโครงการพัฒนาระบบการให้บริการทันตกรรมเคลื่อนที่สู่ชุมชน ปี 2

รายงานการประชุมโครงการพัฒนาระบบการให้บริการทันตกรรมเคลื่อนที่สู่ชุมชน ปี 2

ประกาศแผนการบริหารงบประมาณแทนกันกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก

ประกาศจังหวัดสตูล เรื่อง ประกาศแผนการบริหารงบประมาณแทนกันกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ประชุมเชิงปฏิบัติการกระบวนการโรงเรียนปลอดลูกน้ำยุงลาย

วันที่ 1 มิถุนายน 2560 อำเภอละงู จัดประชุมเชิงปฏิบัติการกระบวนการโรงเรียนปลอดลูกน้ำยุงลาย โดยมี นายแพทย์ปวิตร วนิชชานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลละงู เป็นประธาน คุณเสรี พงศ์นฤเดช สาธารณสุขอำเภอละงู กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมพฤกษชาติ โรงพยาบาลละงู กลุ่มเป้าหมายโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในอำเภอละงู จำนวน 82 โรง https://goo.gl/Ba6zl2

กิจกรรมโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล

กิจกรรมโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล Rational Drug Use (RDU) โดยฝ่ายเภสัชกรรมชุมชนโรงพยาบาลละงู กิจกรรมส่งเสริมการใช้ยาสมุนไพรทดแทนยาแผนปัจจุบันโดยงานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก วันที่ 12 เมษายน 2560 ณ ตึกผู้ป่วยนอก