วิสัยทัศน์ (Vision)

โรงพยาบาลของชุมชน
คุณภาพมาตรฐาน
บริหารเครือข่าย
จุดหมายสุขภาวะ