ขั้นตอนการรับบริการขอใบรับรองแพทย์

เนื่องจากการขอใบรับรองแพทย์ ไม่ใช่การรักษา ผู้มารับบริการ ?ต้องชำระเงินเอง?

ขั้นตอนการรับบริการดังนี้

 1. ในกรณีผู้มารับบริการเป็นผู้ป่วยรายเก่า (มีบัตรโรงพยาบาลแล้ว) ให้ยื่นบัตรประชาชนพร้อมบัตรโรงพยาบาลที่ห้องบัตร
 2. ในกรณีผู้มารับบริการเป็นผู้ป่วยรายใหม่ ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ห้องบัตรเพื่อทำบัตรโรงพยาบาลใหม่
 3. แจ้งเจ้าหน้าที่ห้องบัตรว่า มาขอใบรับรองแพทย์เพื่อใช้ประกอบ…. (การทำใบขับขี่/การสมัครงาน/การศึกษาต่อ/การลาป่วย แล้วแต่กรณี)
 4. หลังได้รับบัตรคิว ให้ไปวัดความดันโลหิตและชั่งน้ำหนักที่จุดให้บริการ
 5. ให้ผู้มารับบริการรอพยาบาลซักประวัติ เรียกชื่อ-สกุล ตามลำดับคิว
 6. หลังจากผู้มารับบริการได้รับการซักประวัติจากพยาบาลซักประวัติให้นั่งรอพบแพทย์ตามลำดับคิว
 7. ผู้ช่วยเหลือคนไข้/พยาบาล เรียกชื่อ-สกุล ผู้ป่วยเข้าพบแพทย์ตามลำดับคิว
 8. หลังออกจากห้องตรวจแพทย์ พยาบาลหลังพบแพทย์/ผู้ช่วยเหลือคนไข้ แนะนำให้ผู้รับบริการตรวจสอบชื่อ-สกุล ว่าถูกต้อง ให้ตรงกับบัตรประจำตัวประชาชน
 9. ไปยื่นที่ห้องชำระเงิน หมายเลข 7 เพื่อชำระเงิน และประทับตราโรงพยาบาลละงู
 10. จำนวนเงินที่ต้องชำระ
  • ในเวลาราชการ 80 บาท (ค่าใบรับรองแพทย์ 30 บาท ค่าบริการทางการแพทย์ 50 บาท)
  • นอกเวลาราชการ 110 บาท (ค่าใบรับรองแพทย์ 30 บาท? ค่าบริการทางการแพทย์ 80บาท)

หมายเหตุ? คลินิกนอกเวลาราชการ เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 09.00-12.00น.