พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA)

ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของระบบหมอพร้อม กระทรวงสาธารณสุข นโยบาย “30 บาท รักษาทุกที่ ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว”

คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 199/2567 เรื่อง มอบอำนาจให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลงนามข้อตกลงการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล และแบบฟอร์มข้อตกลงการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 2103/2565 เรื่อง มอบอำนาจให้หัวหน้าหน่วยงานลงนามในข้อตกลงการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (DPA)

 

การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

แนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สำหรับการรับบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข)

หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข