ขั้นตอนการรับบริการทำสุนัต

ขั้นตอนการทำสุนัต

เนื่องจากการทำสุนัต ไม่ใช่เป็นการรักษา ดังนั้น ผู้รับบริการต้องชำระเงิน ทุกราย

ค่ารักษาประมาณ 2,250 บาท ( ค่าทำสุหนัต 2,000 บาท? ค่ายา 200 บาท?? ค่าบริการ 50 บาท)

แจ้งผู้รับบริการเพื่อความสะดวกในการมารับบริการ ทางโรงพยาบาลละงู? ขอแจ้งขั้นตอนดังนี้

  1. ผู้รับบริการยื่นบัตรโรงพยาบาล พร้อมบัตรประชาชน ที่ห้องบัตร
  2. นั่งรอพยาบาลซักประวัติตามลำดับคิว
  3. นั่งรอแพทย์ตามลำดับคิว
  4. เข้าห้องตรวจแพทย์
  5. ออกจากห้องตรวจแพทย์ พบพยาบาลหลังพบแพทย์
  6. พยาบาลหลังพบแพทย์ แจ้งวันที่ – เวลาที่แพทย์ทำสุนัต และโทรประสานแจ้งพยาบาลห้องผ่าตัด
  7. ผู้รับบริการไปติดต่อห้องผ่าตัด หมายเลข 9 เพื่อเตรียมความพร้อมและแนะนำขั้นตอนต่อไป