รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน

ข้อขัดข้องเรื่องความไม่สะดวกในการรับบริการ และพฤติกรรมบริการของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลละงู

กรณีมีข้อขัดข้องในการรับบริการ ล่าช้า และพฤติกรรมการให้บริการของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลละงู เช่น จาก แพทย์ พยาบาล หรือ เจ้าหน้าที่จากจุดต่างๆ นั้น ทางโรงพยาบาลละงูได้แจ้งให้หัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบ และดำเนินการตามระบบโรงพยาบาล มีการสอบสวน และพิจารณาดำเนินการตามระเบียบของทางราชการ รวมถึงมีการปรับปรุงระบบที่เกี่ยวข้องเช่นระบบการคัดกรองผู้ป่วย เพื่อส่งผู้ป่วยให้ถูกต้องเหมาะสมกับอาการค่ะ

ข้อสงสัยเรื่องการรับบริการตรวจทั่วไปตอนเที่ยง

ปกติโรงพยาบาลละงูมีบริการตรวจผู้ป่วยทั่วไปในระหว่างช่วงเวลา 12.00 ? 13.00 น. เพื่อความสะดวกแก่ผู้รับบริการ แต่อาจจะมีบางช่วงเวลาที่แพทย์ติดราชการไม่สามารถให้บริการในเวลาเที่ยงได้ จะมีการประกาศและติดป้ายประชาสัมพันธ์แจ้งล่วงหน้าไว้ที่จุดคัดกรองผู้ป่วยนอก และประกาศทุกชั่วโมงในวันดังกล่าว เพื่อให้ผู้รับได้รับทราบล่วงหน้า

ข้อขัดข้องเรื่องความคับแคบแออัดของโรงพยาบาล อากาศไม่ระบาย ร้อน อาคารเก่า

ทางโรงพยาบาลกำลังรองบประมาณสร้างตึกผู้ป่วยใหม่จากกระทรวงสาธารณสุข เพื่อสร้างตึกผู้ป่วยขนาด 120 เตียง ซึ่งจะสามารถแยกแผนกผู้ป่วยต่างๆ ได้มากขึ้น อาคารสถานที่ให้บริการกว้างขวางขึ้น ในอนาคต ผู้รับบริการจะได้รับความสะดวกสบายมากขึ้นค่ะ

ข้อสงสัยการรับใบส่งตัว

แนวทางการขอใบส่งตัวที่หน่วยงานผู้ป่วยนอก

  1. ผู้รับบริการยื่นบัตรที่ห้องบัตร
  2. รับบัตรคิว
  3. เจ้าหน้าที่ห้องบัตรตรวจสอบสิทธิบัตร
  4. นั่งรอพยาบาลซักประวัติตามลำดับคิว
  5. พบพยาบาลซักประวัติ
  6. รอพบแพทย์ตามลำดับคิว
  7. พบแพทย์
  8. ออกจากห้องตรวจเพื่อพบพยาบาลหลังพบแพทย์
  9. เอาสิทธิบัตรที่ห้องบัตรแนบพร้อมกับใบส่งตัวไปโรงพยาบาลปลายทาง
  10. พยาบาลลงข้อมูลในระบบ Thai Refer และ Print ใบส่งตัว
  11. รับใบส่งตัว

ข้อสงสัยเรื่องคิวการให้บริการผู้ป่วยนอก

สำหรับคิวการให้บริการผู้ป่วย เมื่อมาถึงรพ. ยื่นบัตรที่ห้องบัตรรพ.พร้อมบัตรประชาชน ทางรพ.ได้แยกบัตรคิวให้บริการทั้งหมด 5 คิวได้แก่

  1. คิวสูงอายุ 60 ขึ้นไป บัตรคิวสีฟ้า
  2. คิวทั่วไป อายุตั้งแต่ 12 ? 59 ปี บัตรคิวสีขาว
  3. คิวเด็ก อายุตั้งแต่ 0 ? 12 ปี บัตรคิวสีชมพู
  4. บัตรคิวช่องทางด่วน และ
  5. คิวตามคลินิกให้บริการทั้งหมด 4 สาขา ได้แก่ กระดูกและข้อ, อายุรกรรม, นรีเวช, กุมารเวชกรรม โดยแยกตามวันให้บริการ ดังนี้
   1. คิวนัดกระดูกให้บริการในช่วงเช้าของวันจันทร์/อังคาร
   2. คิวกระดูกทั่วไปเป็นคนไข้ที่แพทย์ทั่วไปนัดพบแพท์กระดูกให้บริการวันจันทร์/ศุกร์ตอนบ่าย
   3. คิวอายุรกรรมให้บริการวันอังคาร/พฤหัสเช้า
   4. คิวนรีเวชให้บริการวันพฤหัส
   5. คิวเด็กนัดให้บริการวันอังคารและพฤหัสบ่าย

มีข้อสงสัยการเข้ารับบริการ สามารถสอบถามพยาบาลหน้าห้องตรวจได้ตลอดค่ะ