ระบบตรวจสอบภายในด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 5 มิติ

เอกสารรายการตรวจสอบความเสี่ยง (Check list) 5 มิติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

  1. มิติด้านการเงิน
  2. มิติด้านจัดเก็บรายได้ค่ารักษาพยาบาล
  3. มิติด้านงบการเงิน
    1. รายงานงบการเงินประจำปี ระบบบัญชีเกณฑ์คงค้าง (GL)
  4. มิติด้านบริหารพัสดุ
  5. มิติด้านระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง