คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับเรื่องร้องเรียน

คำสั่งโรงพยาบาลละงู
ที่ 17 / 2560
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
และไกล่เกลี่ยข้อขัดแย้งทางการแพทย์และสาธารณสุข โดยสันติวิธี

*****************************

                    ด้วยกระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายที่จะแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งทางการแพทย์โดยสันติวิธี เพื่อดำรงความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ให้บริการ คือ แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่กับผู้ป่วยและชุมชน ในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง ข้อพิพาทในทางการแพทย์ที่เกิดขึ้น เพื่อหาทางออกที่พึงพอใจกับทุกฝ่ายและดำรงความเชื่อมั่นซึ่งกันและกัน จึงจำเป็นต้องใช้แนวทางการประนีประนอม สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการตามแนวทางดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุผลตามแนวทาง โรงพยาบาลละงู จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ และไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้านการแพทย์และสาธารณสุข อำเภอละงู ประกอบด้วยผู้มีรายชื่อดังต่อไปนี้

1 นายแพทย์ปวิตร วณิชชานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลละงู ประธานกรรมการ
2 นายเสรี พงศ์นฤเดช สาธารณสุขอำเภอละงู รองประธานกรรมการ
3 นางนวพรรณ ศุขมณี นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ กรรมการ
4 นางสาววิไลลักษณ์ หนูฤทธิ์ ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ กรรมการ
5 นางกิรณา นองมณี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ กรรมการ
6 นางสาวพิชญา เสียมไหม เภสัชกรชำนาญการพิเศษ กรรมการ
7 นางสุวรรณี ชำนาญคราด พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กรรมการ
8 นางสาวสาคร สังหนู พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กรรมการ
9 นางสาววิญญู หิมมา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กรรมการ
10 นางชมัยรัตน์ พรหมสุวรรณ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กรรมการ
11 นางสาวภัทรวดี อ่อนละมุน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กรรมการ
12 นางสาวเจนนี่ เซ่งเข็ม นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ กรรมการ
13 นางกัลยทรรศน์ ติ้งหวัง เครือข่ายภาคประชาชน กรรมการ
14 นางสาวบุญศรี มาลินี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กรรมการ
15 นางนิตยา ลื่มวิริยะกุล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กรรมการและเลขานุการ
16 นางสาวรุณา หลีหมาด พนักงานบริการเอกสารทั่วไป กรรมการและเลขานุการ

โดยให้คณะกรรมการมีหน้าที่ ดังนี้

  1. รับข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ทุกช่องทาง และนำมาพิจารณาเพื่อวางแผนในการดำเนินงานของคณะกรรมการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  2. รายงานผลให้ผู้ร้องเรียน/ผู้ร้องทุกข์ทราบถึงความก้าวหน้าในการแก้ไขปัญหาที่ได้รับการเสนอมา
  3. รายงานผลการดำเนินงานให้ทีมบริหารความเสี่ยงของโรงพยาบาลรับทราบ
  4. การไกล่เกลี่ยมีหน้าที่เจรจาไกล่เกลี่ยข้อขัดแย้งทางการแพทย์ภายใน เพื่อให้เกิดความเข้าใจและความพึงพอใจของทุกฝ่าย
  5. สนับสนุนการทำงานของคณะทำงานระดับจังหวัด

ทั้งนี้ให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด

สั่ง ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2560

(นายแพทย์ปวิตร วณิชชานนท์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาล (นายแพทย์เชี่ยวชาญ)
โรงพยาบาลละงู

เอกสารที่เกี่ยวข้อง