นโยบายและยุทธศาสตร์ โรงพยาบาลละงู (Organization Profile)

บริการหลัก (main service) :

ให้บริการทางการแพทย์ ที่ครอบคลุมทั้ง การรักษา ส่งเสริม ป้องกัน และฟื้นฟูสุขภาพ แก่ประชาชนในอำเภอละงู

วิสัยทัศน์ (Vision):

โรงพยาบาลของชุมชน คุณภาพมาตรฐาน บริหารเครือข่าย จุดหมายสุขภาวะ

ค่านิยม (values) : LANGU

L = learning การเรียนรู้ นำไปสู่การพัฒนา คุณภาพอย่างต่อเนื่อง, นวัตกรรม, การวิจัย

A = attitude ทัศนคติที่ดีต่อการบริการ ต่อผู้รับบริการ / ผู้ร่วมงาน, ให้บริการตามมาตรฐาน วิชาชีพ ยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง และเคารพ สิทธิของผู้ป่วย, การบริการด้วย หัวใจความเป็นมนุษย์, มาตรฐานพฤติกรรมบริการ (ESB)

N = norm วัฒนธรรม กฎระเบียบ มาตรฐาน

G = goodness ความดีงาม การมีคุณธรรม จริยธรรม

U = unity ความเป็นหนึ่งเดียว, ความสามัคคี, การทำงานเป็นทีม, มีความรู้สึกยึดมั่นผูกพัน ต่อองค์กร

พันธกิจ (Mission) :

  1. ให้บริการด้านการรักษาพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และฟื้นฟูสภาพ ตามมาตรฐานวิชาชีพ โดยยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง เคารพสิทธิของผู้ป่วย รวมทั้งมีการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
  2. ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรให้มีความสุข ภายใต้บรรยากาศการทำงานที่อบอุ่นและเอื้ออาทร
  3. ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาเครือข่ายบริการสุขภาพให้มีคุณภาพ
  4. การพัฒนาเครือข่ายสุขภาพระดับอำเภอ ( District Health System : DHS) นำไปสู่ ?ละงู อำเภอสุขภาวะ? คนละงูไม่ทอดทิ้งกัน

 

นโยบายของผู้บริหาร โรงพยาบาลละงู ปี 2564นโยบายของผู้บริหาร 2564

 

นโยบายการจัดการคุณภาพระบบบริการสุขภาพ โรงพยาบาลละงู อ.ละงู จ.สตูล

โรงพยาบาลละงู มีความห่วงใยต่อคุณภาพบริการ ความปลอดภัยในชีวิต และสุขภาพของเจ้าหน้าที่ ผู้รับบริการและผู้เกี่ยวข้อง ดังนั้น จึงเห็นสมควรให้มีการพัฒนาระบบการจัดการระบบบริการสุขภาพ โดยพัฒนาการดำเนินงาน ในระบบงานอาคารและสภาพแวดล้อม ระบบงานความปลอดภัย ระบบงานสิ่งแวดล้อม ระบบงานสื่อสาร ระบบงานเครื่องมือแพทย์ และระบบงานสุขศึกษา ควบคู่ไปกับหน้าที่ประจำของเจ้าหน้าที่

ดังนั้น โรงพยาบาลละงู จึงประกาศนโยบายระบบจัดการระบบบริการสุขภาพ ดังนี้

 1. การพัฒนาระบบจัดการระบบบริการสุขภาพ ถือเป็นหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทุกคน
 2. โรงพยาบาลละงู จะสนับสนุนการออกประกาศ กฎระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติ ระบบการตรวจสอบอาคาร และสภาพแวดล้อม ระบบงานความปลอดภัย ระบบงานสิ่งแวดล้อม ระบบงานสื่อสาร ระบบงานเครื่องมือแพทย์ และระบบงานสุขศึกษา ในการทำงานที่เหมาะสมและสอดคล้องกับมาตรฐาน
 3. โรงพยาบาลละงู จะดำเนินการและสนับสนุนให้มีการปรับปรุงระบบงานต่างๆ ให้มีคุณภาพ ปลอดภัย และพร้อมให้บริการ
 4. ผู้บังคับบัญชาในทุกระดับ พึงกระทำตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีต่อบุคลากร ในสังกัดและปฏิบัติตามข้อกำหนดอย่างเคร่งครัด
 5. บุคลากรทุกคนต้องคำนึงถึงคุณภาพการให้บริการ ความปลอดภัยของตนเอง เพื่อนร่วมงานและทรัพย์สินทางราชการเป็นสำคัญ ตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน
 6. บุคลากรทุกคนต้องให้ความร่วมมือในการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบจัดการระบบบริการสุขภาพของโรงพยาบาล พร้อมทั้งร่วมแสดงความคิดเห็นในการปรับปรุงพัฒนาระบบการจัดการและวิธีการทำงานในระบบงานต่างๆ
 7. บุคลากรทุกคนต้องปฏิบัติตามาตรฐานระบบการจัดการระบบบริการสุขภาพ และข้อกำหนดในระบบงานที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
 8. โรงพยาบาลละงู จะจัดทรัพยากรอย่างเพียงพอ ให้บรรลุตามนโยบายและการพัฒนา ฝึกอบรมบุคลากร ตามลักษณะของงานที่ปฏิบัติให้มีทักษะ ความชำนาญ
 9. โรงพยาบาลละงู จะจัดให้มีการตรวจสอบ และติดตามผลการดำเนินงานในระบบอาคารและสภาพแวดล้อม ระบบงานความปลอดภัย ระบบงานสิ่งแวดล้อม ระบบงานสื่อสาร ระบบงานเครื่องมือแพทย์ และระบบงานสุขศึกษาอย่างสม่ำเสมอ
 10. โรงพยาบาลละงู จะจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่กำหนดไว้ข้างต้น

นโยบายการจัดการคุณภาพระบบบริการสุขภาพ โรงพยาบาลละงู อ.ละงู จ.สตูล