คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลละงู

 

ปวิตร วณิชชานนท์

นายแพทย์ปวิตร วณิชชานนท์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
โทร. 08 1957 7661

นวพรรณ ศุขมณี

แพทย์หญิงนวพรรณ ศุขมณี
หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์
โทร. 08 1598 9162

นายแพทย์อดิศักดิ์ ชุมขวัญ
รองผู้อำนวยการด้านระบบบริการปฐมภูมิ
โทร. *

นายแพทย์ฤกษ์ชัย ถาวรานันต์
รองผู้อำนวยการด้านการเงินการคลัง
โทร. 09 6996 3929

วิไลลักษณ์ หนูฤทธิ์

ทันตแพทย์หญิงวิไลลักษณ์ หนูฤทธิ์
หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม
โทร. 09 1846 6905

พิชญา เสียมไหม

เภสัชกรหญิงพิชญา เสียมไหม
หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค
โทร. 08 8790 8209

นางนภาภรณ์ แก้วเหมือน
หัวหน้ากลุ่มงานพยาบาล
โทร. 08 1599 6749
นิตยา ลิ่มวิริยะกุล

นางนิตยา ลิ่มวิริยะกุล
หัวหน้ากลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม
โทร. 08 1645 3959

กรรณิการ์ บุญรอด

ว่าที่ร.ต.หญิงกรรณิกา บุญรอด
หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคการแพทย์
โทร. 08 3192 3091

อนวัชช์ ช่างแกหรา

นายอนวัชช์ ช่างแกหรา
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
โทร. 08 9597 9103

บุญศรี มาลินี

นางสาวบุญศรี มาลิณี
หัวหน้าศูนย์สุขภาพชุมชนกำแพง
โทร. 08 1738 6346

สุวรรณี ชำนาญคราด

นางสุวรรณี ชำนาญคราด
หัวหน้างานพยาบาลผู้ป่วยนอก
โทร. 08 6968 6821

ชมัยรัตน์ พรหมสุวรรณ์

นางสาวชมัยรัตน์ พรหมสุวรรณ์
หัวหน้างานพยาบาลผู้ป่วยในชาย
โทร. 08 1767 3991

นางอารยา ปานแจ่ม
หัวหน้างานศูนย์รายได้
โทร. 08 9739 5608

อดินันท์ บินสอาด

เภสัชกรอดินันท์ บินสอาด
หัวหน้างานสารสนเทศ
โทร. 08 9462 9462