คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลละงู

 

ปวิตร วณิชชานนท์

นายแพทย์ปวิตร วณิชชานนท์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
โทร. 08 1957 7661

นวพรรณ ศุขมณี

แพทย์หญิงนวพรรณ ศุขมณี
ประธานองค์กรแพทย์
โทร. 08 1598 9162

อนวัชช์ ช่างแกหรา

นายอนวัชช์ ช่างแกหรา
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
โทร. 08 9597 9103

กิรณา นองมณีนางกิรณา นองมณี
หัวหน้าองค์กรพยาบาล
โทร. 09 0298 2628
สุวรรณี ชำนาญคราด

นางสุวรรณี ชำนาญคราด
หัวหน้างานผู้ป่วยนอก
โทร. 08 6968 6821

สาคร สังหนู

นางสาวสาคร สังหนู
หัวหน้างานห้องคลอด
โทร. 08 3106 0490

พิยดา ปะดุกา

นางสาวพิยดา ปะดุกา
หัวหน้างานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
โทร. 08 1969 0922

นิวดา หนูชูสุข

นางนิวดา หนูชูสุข
หัวหน้างานหอผู้ป่วยดูแลพิเศษ
โทร. 06 4360 3539

ชมัยรัตน์ พรหมสุวรรณ์

นางสาวชมัยรัตน์ พรหมสุวรรณ์
หัวหน้างานหอผู้ป่วยในชาย
โทร. 08 1767 3991

ตุลาวรรณ บุญสงวน

นางตุลาวรรณ บุญสงวน
หัวหน้างานหอผู้ป่วยในหญิง
โทร. 06 3092 4473

นิตยา ลิ่มวิริยะกุล

นางนิตยา ลิ่มวิริยะกุล
หัวหน้ากลุ่มงานบริการปฐมภูมิและองค์รวม
โทร. 08 6969 3168

อภิยุทธ์ สำมะเนี๊ยะ

นายอภิยุทธ์ สำมะเนี๊ยะ
หัวหน้างานวิชาการ
โทร. 08 6956 5671

ราณี ขาวดี

นางสาวราณี ขาวดี
หัวหน้าศูนย์โรคเรื้อรัง
โทร. 08 9597 5559

บุญศรี มาลินี

นางสาวบุญศรี มาลิณี
หัวหน้าศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลกำแพง
โทร. 08 1738 6346

พิชญา เสียมไหม

เภสัชกรหญิงพิชญา เสียมไหม
หัวหน้างานเภสัชกรมมชุมชน
โทร. 08 8790 8209

วิไลลักษณ์ หนูฤทธิ์

ทันตแพทย์หญิงวิไลลักษณ์ หนูฤทธิ์
หัวหน้างานทันตสาธารณสุข
โทร. 09 1846 6905

กรรณิการ์ บุญรอด

นางสาวกรรณิกา บุญรอด
หัวหน้างานชันสูตรสาธารณสุข
โทร. 08 3192 3091

อดินันท์ บินสอาด

เภสัชกรอดินันท์ บินสอาด
หัวหน้างานสารสนเทศ
โทร. 08 9462 9462