ขั้นตอนการรับบริการตรวจสุขภาพ

กรณีที่แพทย์นัด

ให้ผู้มารับบริการยื่นใบนัดพร้อมบัตรโรงพยาบาลแก่เจ้าหน้าที่ห้องบัตรตั้งแต่แรกรับที่ห้องบัตร เจ้าหน้าที่ห้องบัตร แนะนำให้ผู้มารับบริการ ไปรับบริการตามใบนัดของแพทย์ ดังนี้

  • ห้องหมายเลข 5?เจาะเลือด ตรวจปัสสาวะ ตรวจอุจจาระ ตรวจเสมหะ ฟังผลเลือด ฟังผลปัสสาวะ ฟังผลอุจจาระ ฟังผลเสมหะ ตามใบนัดของแพทย์
  • ห้องหมายเลข 9?รับการเอกซเรย์
  • ห้องหมายเลข 10?รับการตรวจคลื่นหัวใจ

กรณีที่ผู้มารับบริการต้องการมาตรวจเอง โดยไม่มีใบนัดของแพทย์

ผู้มารับบริการ ?ต้องชำระเงิน?

อายุมากกว่า 35 ปี ให้งดน้ำและอาหารตั้งแต่เวลา 20.00 น. (คืนก่อนมาตรวจ)

  • อัตราค่าบริการประมาณ 1,000 – 1,300 บาทต่อราย

อายุน้อยกว่า 35 ปี ไม่ต้องงดน้ำและอาหาร

  • อัตราค่าบริการประมาณ 360 บาทต่อราย