คำสั่งแต่งตั้งทีมค้นหาข้อมูล

คำสั่งโรงพยาบาลละงู
ที่ 28/2560
เรื่อง แต่งตั้งทีมค้นหาข้อมูล ทีมเคลื่อนที่เร็ว และทีมผู้บริหาร
ในการเจรจาไกล่เกลี่ยหยุดยั้งการฟ้องร้องคดีทางการแพทย์ โรงพยาบาลละงู

………………………………………

                    ตามที่กระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายในเรื่องการพัฒนาระบบคุณภาพและความปลอดภัยผู้ป่วย และลดปัญหาการฟ้องร้อง เมื่อมีเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์เกิดขึ้นในหน่วยบริการ สถานการณ์การร้องเรียน ฟ้องร้องยังรุนแรงและมีแนวโน้มจะเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นต้องมีการดำเนินการทันทีเพื่อป้องกันไม่ให้มีการฟ้องร้องเกิดขึ้น สามารถเจรจาไกล่เกลี่ยได้อย่างมีประสิทธิภาพทันเหตุการณ์ ลดจำนวนการฟ้องร้องเป็นคดีทางการแพทย์ หรือหยุดยั้งการฟ้องร้องคดีทางการแพทย์ได้นั้น โรงพยาบาลละงูจึงขอแต่งตั้งทีมค้นหาข้อมูล ทีมเคลื่อนที่เร็ว และทีมผู้บริหาร ในการเจรจาไกล่เกลี่ย ดังนี้

1. ทีมค้นหาข้อมูล ประกอบด้วย
1.1 หัวหน้าฝ่าย/งาน ผู้ที่เกิดเหตุ
1.2 ผู้ที่เกี่ยวข้อง (แพทย์/พยาบาล)
1.3 เจ้าของพื้นที่ ผู้ที่ร้องเรียน/ฟ้องร้องอยู่ เช่น หัวหน้า PCU, ผอ.รพ.สต., อสม.
1.4 เจ้าหน้าที่ ที่อยู่ในพื้นที่ที่ผู้ร้องเรียน/ฟ้องร้องอยู่
1.5 เครือข่ายทีมรับเรื่อวร้องเรียนภาคประชาชน
มีหน้าที่ดังนี้
– ประสานคนในพื้นที่ เพื่อค้นหาข้อมูลและประเมินสถานการณ์เบื้องต้นในพื้นที่ๆ เกิดเหตุ
– ลงพื้นที่ที่เกิดเหตุ เพื่อค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม
– ถ้าประเมินสถานการณ์แล้วไม่รุนแรง สามารถเจรจาไกล่เกลี่ยได้ ให้เจรจาไกล่เกลี่ยเพื่อระงับเหตุการณ์ไม่ให้บานปลาย หรือสามารถยุติเหติการณ์ลงได้เลย
– นำเสนอข้อมูลต่อทีมเคลื่อนที่เร็ว และทีมผู้บริหาร

2. ทีมเคลื่อนที่เร็ว ประกอบด้วย
2.1 หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล
2.2 ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
2.3 หัวหน้างานผู้ป่วยนอก
2.4 หัวหน้าฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน
2.5 หัวหน้าศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลกำแพง
2.6 หัวหน้างานสุขภาพจิต
2.7 หัวหน้าศูนย์รับร้องเรียนหลักประกันสุขภาพ 50(5) จังหวัดสตูล
มีหน้าที่ดังนี้
– ลงพื้นที่เกิดเหตุเพื่อเจรจาไกล่เกลี่ยระงับเหตุการณ์ไม่ให้บานปลายหรือเสียชื่อเสียงโรงพยาบาล
– กรณีไม่สามารถยุติเหตุการณ์ ให้เจรจาเพื่อต่อรองและนำเสนอข้อมูลแก่ทีมผู้บริหารเพื่อพิจารณาจัดการเยียวยาต่อไป

3. ทีมผู้บริหาร ประกอบด้วย
3.1 ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
3.2 ร้องผู้อำนวยการโรงพยาบาล
3.3 หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล
3.4 หัวหน้าตึกผู้ป่วย
3.5 ประธานองค์กรแแพทย์
3.6 กรรมการที่ปรึกษาโรงพยาบาล
มีหน้าที่ดังนี้
– ลงพื้นที่เกิดเหตุเพื่อเจรจาไกล่เกลี่ยยุติเหตุการณ์
– ดำเนินการดูแล เยียวยาแก่ผู้เสียหาย

ทั้งนี้ให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด

สั่ง ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2560

(นายแพทย์ปวิตร วณิชชานนท์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาล (นายแพทย์เชี่ยวชาญ)
โรงพยาบาลละงู

เอกสารที่เกี่ยวข้อง