กองทุนช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ โรงพยาบาลละงู

รายชื่อผู้บริจาคเงินเข้า “กองทุนช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ โรงพยาบาลละงู”

ลำดับ
ชื่อ-สกุล
จำนวนเงิน
1คุณรุ่งสุรีย์ รัศมีวานิช 75,000.00
2คุณเสรี ลิ่มวิริยะกุล 21,000.00
3คุณประไพ ลิ่มวิริยะกุล 21,000.00
4ดร.สรรเสริญ ลิ่มวิริยะกุล 25,000.00
5คุณสมภาศ เบ็ญจสุพัฒนนันท์ 2,000.00
6คุณกฤติเดช พงษ์วิทยากุล 1,000.00
7คุณอุดมศักดิ์ ชัยเพชร 2,000.00
8คุณแม่อิ้วเง็ก แซ่เฮ้ง 2,000.00
9คุณสุทธิ ทัมพากร 2,000.00
10คุณธนะสิทธิ์ รุ่งพงสิทธิ์ 1,000.00
11คุณอมร มิตรดี 2,000.00
12คุณชิดชอบ พวงวาสนา 1,000.00
13คุณรุ่งนภา รังสิโรภาส 500.00
14คุณสุภาภรณ์ รังสิโรภาส 500.00
15คุณสมใจ รังสิโรภาส 200.00
16คุณมานี รังสิโรภาส 2,400.00
17คุณสุรศักดิ์ รังสิโรภาส 2,000.00
18คุณวิไลลักษณ์ และ ดช.สันติ รังสิโรภาส 5,000.00
19คุณเจนจิรา รังสิโรภาส 5,000.00
20คุณนรากร ปรีชาเลิศศิลป์ 500.00
21คุณวีระพันธ์ เฉลิมบุญชัยกุล 1,000.00
22คุณพัชรี ประสพบูชาธรรม 2,000.00
23คุณเฉลียง ชัยถิรถาวร 100.00
24คุณศิริพรรณ ชัยถิรถาวร 300.00
25คุณศิริพร ชัยถิรถาวร 500.00
26คุณอารีรัตน์ ธนบุญสมบัติ 500.00
27คุณมารยาท มาลยมาน 10,000.00
28คุณรจพร เจนจิระพงศ์เวช 1,000.00
29ไม่ประสงค์ออกนาม 2,500.00
30คุณเพ็ญศรี หน่อชูเวช 1,000.00
31ผศ.ดร.ศศลักษณ์ ทองขาว 2,000.00
32คุณอนุศักดิ์ แสงสังสิทธิ์ 5,000.00
33คุณสิทธิชน จันทพงษ์พิวัฒน์ และครอบครัว 3,900.00
34คุณเกยูร ปรีชาติวงศ์ 2,000.00
35โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ 1,000.00
36หัวกะทิติวเตอร์สตูล 5,500.00
37คุณจิรวรรต จันทร์ศรีเทพ 2,000.00
38คุณวิทวัส กันทัต 1,000.00
39คุณสุรเชษฐ นาทะศิริ 1,000.00
40คุณอรวรรณ โรจนทีปธัช 500.00
41คุณจันทนีย์ จันทรศร 1,000.00
42คุณณัฐวดี ส่งศรี 2,000.00
43ร้านสว่างแสงเสียง อำเภอละงู 1,000.00
44คุณอนุุรักษ์ รุ้งทองทาบนภา 1,000.00
45ดร.จารุณี รามอนด์ ออสเตรเลีย 1,000.00
46คุณสกล เกตุสุวรรณ์ 10,000.00
47คุณสุรัตวลี เกตุสุวรรณ์ 10,000.00
48คุณลินจง ลิ่มจิรขจร 2,000.00
49คุณศุภวรรณ จิตติสรสกุล ออสเตรเลีย 5,000.00
50ร้้านเจินเจินซาละเปา สตูล 4,000.00
51สำนักงานสตูลการรังวัด 4,000.00
52คุณเกรียงไกร ทองวิจิตร 1,000.00
53คุณนิลุบล ผ่องอุไร ออสเตรเลีย 1,000.00
54ผศ.ดร.รพีพร ช่ำชอง 1,000.00
55รศ.ดร.สัณห์ชัย กลิ่นพิกุล 10,000.00
56คุณอรพินทร์ ปานชี 1,000.00
57คุณนฤมล บุญสุข 1,000.00
58คุณสินีนาฏ สุขอุบล 1,000.00
59คุณวัลลภา สิงห์น้อย 3,000.00
60คุณสารภี มอร์แกน ออสเตรเลีย 1,500.00
61คุณมณฑา ลักษณะแมน ออสเตรเลีย 1,000.00
62คุณนพมาศ มีบุญ ออสเตรเลีย 6,300.00
63คุณสิตานัน ลุมา ออสเตรเลีย 4,500.00
64คุณนุชจรี ตั้งใจค้าไพบูลย์ ออสเตรเลีย 5,000.00
65ดร.อารีวรรณ เชี่ยวชาญวัฒนา 2,000.00
66คุณธิดารัตน์ วิเศษจินดาวัฒน์ 1,000.00
67คุณนงนุช สุขสวัสดิ์ 2,000.00
68คุณสุรัตน์ สีดาคู่ ออสเตรเลีย1,000.00
69ครอบครัวปรมีศนาภรณ์ ออสเตรเลีย2,500.00
70คุณอรจิรา กิตติวัฒนกุล1,000.00
71นางสาวลักษณ์ชนก อุดมวรรณนนท์ 1,000.00
72คุณกุลิสรา เจริญฤทธิ 1,000.00
73คุณเกรียงไกร บรรจงพาณิชย์ 1,000.00
74คุณอภิชา โคลแมน, ออสเตรเลีย 1,000.00
75คุณปิยะฉัตร ธรรมศรี, ออสเตรเลีย 1,000.00
76คุณพัชปัญ ภพปัญญพัจ, วัฒนาค้าไม 1,000.00
77
78
รวม 307,700.00