ประกาศข้อปฏิบัติในการเข้าร่วมประมูลขายทอดตลาด วันที่ 28 เม.ย. 64

ประกาศโรงพยาบาลละงู
เรื่อง ข้อปฏิบัติในการเข้าร่วมประมูลขายทอดตลาดพัสดุ ในวันที่ 28 เมษายน 2564

………………………………….

ขอให้ผู้เข้าร่วมประมูลทุกคนปฏิบัติ ดังนี้

  1. แจ้งประวัติการเดินทาง ให้คณะกรรมการทราบ ก่อนเข้าร่วมประมูล เป็นระยะเวลาอย่างน้อย ๗ วัน โดยอาจจะแสดงในลักษณะ Time Line / Google Maps Time Line
  2. เริ่มลงทะเบียนเวลา 08.30 ? 09.30 น. โดยเริ่มประมูล เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
  3. ให้ทุกคนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค ตามคำสั่งจังหวัดสตูล ที่ 726/2564 ลงวันที่ 17 เมษายน 2564 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดสตูล ข้อ 5 มาตรการเกี่ยวกับการเดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดสตูล

ประกาศ ณ วันที่ 26 เมษายน 2564

(นายปวิตร วณิชชานนท์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาล (นายแพทย์เชี่ยวชาญ)
โรงพยาบาลละงู

ประกาศข้อปฏิบัติในการเข้าร่วมประมูลขายทอดตลาด วันที่ 28 เม.ย. 64

คำสั่งจังหวัดสตูลที่ 726 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) จังหวัดสตูล ลงวันที่ 17 เมษายน 2564

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *