ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 13 รายการ ปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 13 รายการ ปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีคัดเลือก

ผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2560

การวิเคราะห์ผลตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง (ไม่รวมงบลงทุน) ประจำปีงบประมาณ 2560 การนำผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 (ไม่รวมงบลงทุน) เพื่อมาวางแผนปรับปรุงพัฒนาการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2561 การวิเคราะห์ผลตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง (เฉพาะงบลงทุน) ประจำปีงบประมาณ 2560 การนำผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปังบประมาณ 2560 (เฉพาะงบลงทุน) เพื่อมาวางแผนปรับปรุงพัฒนาการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2561

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อ จัดจ้าง พ.ศ. 2560

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อ จัดจ้าง พ.ศ. 2560 แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน (วงเงินเล็กน้อยไม่เกิน 100,000 บาท) แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธีของหน่วยงาน

ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 13 รายการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 13 รายการ

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์การแพทย์ 13 รายการ งบบูรณาการปีงบประมาณ 2561

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์การแพทย์ 13 รายการ งบบูรณาการปีงบประมาณ 2561

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างรายการครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2561

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างรายการครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2561

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง รายการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียด้วยพืชกรองน้ำตามแนวพระราชดำริ

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง รายการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียด้วยพืชกรองน้ำตามแนวพระราชดำริ