ประกาศโรงพยาบาลละงู เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ตราสัญลักษณ์_ครุฑ
ประกาศโรงพยาบาลละงู
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
………………………………………………………………………………………………………….

ด้วย โรงพยาบาลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล จะดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน จำนวน ๑ ตำแหน่ง โดยมีรายละเอียดดังนี้

– ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน ๔ อัตรา

๑. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิสมัคร
๑.๑. ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตราข้อ ๖ แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างชั่วคราวส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๓๗ ดังนี้
๑) มีสัญชาติไทย
๒) มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปี
๓) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ด้วยบริสุทธิ์ใจ
๔) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่ง กำนัน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
๕) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการทางการเมือง
๖) ไม่เป็นผู้มีกายทุพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
๗) ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนหรือกฎหมายอื่น
๘) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี จนเป็นที่รังเกียจของสังคม
๙) ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมือง หรือ เจ้าหน้าที่พรรคการเมือง
๑๐) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๑๑) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือ ความผิดลหุโทษ
๑๒) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือ หน่วยงานอื่นของรัฐ
๑๓) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออก เพราะกระทำผิดวินัยตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ หรือ ตามกฎหมายอื่น
๑๔) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระทำผิดวินัยตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ หรือ ตามกฎหมายอื่น
๑๕) ไม่เคยเป็นผู้เคยกระทำทุจริตในการสอบรับราชการ

๑.๒. ผู้สมัครมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ดังนี้
ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้
? ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือ ตอนปลายสายสามัญ
? ไม่สูบบุหรี่และสารเสพติดทุกชนิด
? สุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง
? อายุ ๑๘ ? ๓๕ ปี
? อัตราเงินค่าจ้างรายวันๆ ละ ๓๐๐ บาท

๒. การคัดเลือก
ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้
– สอบสัมภาษณ์ประเมินสมรรถนะด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล ๘๐ คะแนน
– สอบความสามารถการใช้คอมพิวเตอร์ Word / Excel ๒๐ คะแนน

ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกได้คะแนนในแต่ละด้านไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐

๓. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครให้ขอรับและยื่นใบสมัครได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลละงู ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันพุธที่ ๕ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ในวันและเวลาราชการ หรือติดต่อสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข ๐ ? ๗๔๗๗ ? ๓๕๖๓ ? ๘ ต่อ ๑๐๐, ๑๐๑ ในวันและเวลาราชการ

๔. เอกสาร และ หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร
? สำเนาแสดงผลการศึกษา ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร
? สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาบัตรประชาชน
? รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ ขนาด ๒ นิ้ว ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือนจำนวน ๒ รูป
? หลักฐานการผ่านการเกณฑ์ทหาร (กรณีเพศชาย)
? ใบรับรองแพทย์ ที่ออกโดย โรงพยาบาลของรัฐ หรือ โรงพยาบาลในสังกัดทบวงมหาวิทยาลัยเท่านั้น ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน
? ผลการเอกซเรย์ปอด และผลการตรวจสารเสพติด จากโรงพยาบาลของรัฐ หรือโรงพยาบาลในสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย
? หลักฐานประสบการณ์การทำงาน ในตำแหน่งที่สมัคร (ถ้ามี)
? สำเนาบัตรข้าราชการ, สำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับรอง ซึ่งเป็นข้าราชการ ตั้งแต่ระดับ ๓ ขึ้นไป
ทั้งนี้ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนรับรองว่า ?สำเนาถูกต้อง? และลงชื่อกำกับไว้ด้วย

๕. ค่าธรรมเนียม
ผู้สมัคร ต้องชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ ๕๐ บาท

๖. การประกาศรายชื่อเข้ารับการสอบคัดเลือก
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก จะประกาศในวันศุกร์ที่ ๗ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หน้าบันไดทางขึ้นฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลละงู

๗. วัน เวลาและสถานที่ในการสอบคัดเลือก
กำหนดสอบคัดเลือก ในวันจันทร์ที่ ๑๐ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยให้ผู้ที่มีชื่อเข้าสอบคัดเลือก ไปรายงานตัวที่ฝ่ายบริหารทั่วไป ระหว่างเวลา ๐๘.๐๐ ? ๐๘.๓๐ น. การกำหนดสอบ ดังนี้
? สอบความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ ๐๘.๓๕ ? ๐๙.๓๐ น.
? สอบสัมภาษณ์ประเมินสมรรถนะด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล ๐๙.๔๐ ? ๑๒.๐๐ น.

๘. การประกาศผลผู้สอบคัดเลือกได้
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หน้าบันไดทางขึ้นฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลละงู
อนึ่ง โรงพยาบาลละงู จะมีการประเมินผลการปฏิบัติงานในระยะการจ้าง ๓ เดือนแรก และทุก ๖ เดือนหลังจากผ่านการประเมินในรอบ ๓ เดือนแล้ว ทั้งนี้เพื่อพิจารณาการจ้างในแต่ละรอบครึ่งปี และโรงพยาบาลละงู กำหนดให้มีการทำสัญญาจ้าง และมัดจำเงินค้ำประกันสัญญาจ้างดังนี้
? พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน ๖,๖๐๐ บาท
โดยนำเงินมาจ่ายในวันทำสัญญาจ้างซึ่งกำหนดทำสัญญาในวันแรกที่ปฏิบัติงาน

ประกาศ ณ วันพุธที่ ๑๕ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

(นายปวิตร วณิชชานนท์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาล (นายแพทย์เชี่ยวชาญ)
โรงพยาบาลละงู

ดาวน์โหลดเอกสาร pdf_ico
ดาวน์โหลดใบสมัคร pdf_ico

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *