ประกาศเรื่อง การจัดซื้อโดยวิธีพิเศษ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

ประกาศเรื่อง การจัดซื้อโดยวิธีพิเศษ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

รายการ รถพยาบาล (รถตู้) โดยใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *