ประกาศแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 2563

ประกาศจังหวัดสตูล
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

—————————————-

? ? ? ? ? ? ? ? ? ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่บัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น

? ? ? ? ? ? ? ? ? ด้วยจังหวัดสตูล โดยโรงพยาบาลละงู สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล ได้จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน 1 รายการ เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความโปร่งใส และตรวจสอบได้ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2563

(นายปวิตร วณิชชานนท์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลละงู
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล

 

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
จังหวัดสตูล (M63080020916) ลงวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2563

ลำดับที่ รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง ชื่อโครงการ งบประมาณโครงการ (บาท) คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)
1 P63080028860 ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ 1,000,000.00 08/2563

รายการดังต่อไปนี้

  1. เตียงเฟาว์เลอร์ ชนิดไฟฟ้า จำนวน 20 เตียง เตียงละ 50,000.- บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 1,000,000.- บาท

ประกาศแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 2563

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *