ประกาศรับย้ายรับโอนข้าราชการ

ที่ สต 0032.34/ว121

4 พฤศจิกายน 2563

เรื่อง รับย้าย/รับโอนข้าราชการ

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด/ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป/โรงพยาบาลชุมชน ทุกแห่ง

ด้วยโรงพยาบาลละงู มีความประสงค์รับย้าย/รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 2 ตำแหน่ง ดังนี้

  1. ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ ? ชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 133395 กลุ่มบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลละงู สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล
  2. ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 133426 กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม โรงพยาบาลละงู สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล

โดยผู้ประสงค์ขอย้ายมาดำรงตำแหน่งดังกล่าวต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ. กำหนดและยื่นใบขอย้าย/ขอโอนผ่านผู้บังคับบัญชาตามลำดับขั้น พร้อมแนบสำเนาหลักฐานการศึกษา ประวัติการรับราชการ (ก.พ. 7) ส่งถึงกลุ่มบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลละงู ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2563 ในวันและเวลาราชการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการและผู้สนใจทราบโดยทั่วกัน

ขอแสดงความนับถือ

(นายแพทย์ปวิตร วณิชชานนท์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาล (นายแพทย์เชี่ยวชาญ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลละงู

ประกาศรับย้ายรับโอนข้าราชการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *