ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์สำหรับเครือข่ายโรงพยาบาลละงู

ประกาศจังหวัดสตูล
เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ปีงบประมาณ 2559
——————–

จังหวัดสตูลมีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์สำหรับเครือข่ายโรงพยาบาลละงู จำนวน 25 รายการ ดังนี้
1. เครื่องฟังเสียงทารกในครรภ์ จำนวน 5 เครื่อง
2. เครื่องวัดความดันโลหิตสำหรับเด็ก จำนวน 1 เครื่อง
3. ตะแกรงรองขาทำแผล จำนวน 2 อัน
4. โคมไฟส่องเย็บแผล จำนวน 2 เครื่อง
5. รถเข็นชนิดนั่ง จำนวน 1 เครื่อง
6. เครื่องวัดความดันโลหิตแบบดิจิตอล จำนวน 6 เครื่อง
7. เครื่องชั่งน้ำหนักเด็กระบบดิจิตอลพร้อมที่วัดส่วนสูง จำนวน 3 เครื่อง
8. เครื่องหมุนเหวี่ยงเพื่อตรวจหาปริมาณเม็กเลือดแดงอันแน่น (ฮีมาโตคริต) จำนวน 3 เครื่อง
9. เตียงตรวจโรคทั่วไป จำนวน 1 เตียง
10. เครื่องวัดความดันโลหิตแบบตั้งพื้น จำนวน 2 เครื่อง
11. เครื่องตรวจหู ตา คอ จมูก จำนวน 1 เครื่อง
12. เครื่องขูดหินน้ำลายไฟฟ้า (Ultrasonic Scaler) จำนวน 1 เครื่อง
13. ถังออกซิเจนขนาด 6 คิว พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 ถัง
14. รถเข็น 2 ชั้น วางเครื่องมือแพทย์ จำนวน 1 คัน
15. หม้อต้มเครื่องมือแพทย์ จำนวน 3 เครื่อง
16. เครื่องดูดเสมหะพร้อมรถเข็น จำนวน 1 เครื่อง
17. เตียงผู้ป่วยชนิดสองไกราวสไลด์พร้อมเบาะและเสาน้ำเกลือ จำนวน 3 เครื่อง
18. เบาะลม จำนวน 1 อัน
19. เครื่องพ่นยาพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 เครื่อง
20. เครื่องปั่นและผสมสารอุดฟัน จำนวน 1 เครื่อง
21. เครื่องฉายแสงวัสดุอุดฟัน จำนวน 1 เครื่อง
22. เครื่องชั่งน้ำหนักผู้ใหญ่ระบบดิจิตอลพร้อมที่วัดส่วนสูง จำนวน 2 เครื่อง
23. ชุดผ่าตัดเล็กและอุปกรณ์ทำแผล จำนวน 3 ชุด
24. รถเข็นทำแผล จำนวน 1 คัน
25. เตียงตรวจภายใน จำนวน 1 เตียง

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน ถึง วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2559

กำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารได้ที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลละงู

 

1 ประกาศ
2 ตารางราคากลาง
3 ใบเสนอราคา
4 สเปครายการ1-10
5 สเปครายการที่ 11-16
6 สเปครายการที่ 17-25

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *