ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซ่อมพื้นคอนกรีต รพ.สต.ในเมือง

ประกาศจังหวัดสตูล
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมปรับปรุงพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านในเมือง อำเภอละงู จังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

—————————————-

                    ตามที่ จังหวัดสตูล โดยโรงพยาบาลละงู ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับ จ้างซ่อมแซมปรับปรุงพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านในเมือง อำเภอละงู จังหวัดสตูลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

                    จ้างซ่อมแซมปรับปรุงพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านในเมือง อำเภอละงู จังหวัดสตูลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายสุริยัน ยาสัน (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 117,700 บาท (เงินหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2564

(นายปวิตร วณิชชานนท์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลละงู
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซ่อมพื้นคอนกรีต รพ.สต.ในเมือง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *