ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 2565 ครุภัณฑ์การแพทย์ 23 รายการ

ประกาศจังหวัดสตูล
เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

—————————————-

                    ตามที่จังหวัดสตูล โดยโรงพยาบาลละงู ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 นั้น

จังหวัดสตูล โดยโรงพยาบาลละงู ขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2564

(นายสมบัติ ผดุงวิทย์วัฒนา)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสตูล
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
จังหวัดสตูล (E64120007790) ลงวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2564

ลำดับที่ เดิม ใหม่
ชื่อโครงการ งบประมาณโครงการ (บาท) คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี) ชื่อโครงการ งบประมาณโครงการ (บาท) คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)
1 ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 24 รายการ 3,920,000 02/2565 ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 23 รายการ 3,920,000 02/2565

 

รายละเอียดดังต่อไปนี้

เรื่องเดิม

เนื่องด้วย แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เลขที่ 6411030612 รายการครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 24 รายการ งบประมาณโครงการ 3,920,000.- บาท ซึ่งรายการครุภัณฑ์การแพทย์มีความซ้ำซ้อนกัน 1 รายการ คือ รายการที่ 7 และ รายการที่ 23 ดังนี้

รายการที่ 7 กล้องตรวจจอประสาทตาชนิดมือถือ จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 350,000.- บาท (เงินสามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

รายการที่ 23 กล้องตรวจจอประสาทตาชนิดมือถือ จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 350,000.- บาท (เงินสามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

เรื่องใหม่

ขอเปลี่ยนแปลง แผนการจัดซื้อจัดจ้างเลขที่ 6411030612 รายการครุภัณฑ์การแพทย์ จาก จำนวน 24 รายการ เป็น รายการครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 23 รายการ งบประมาณโครงการ 3,920,000.- บาท ดังนี้

รายการที่ 7 กล้องตรวจจอประสาทตาชนิดมือถือ จำนวน 2 ชุด ชุดละ 350,000.- บาท เป็นเงิน 700,000.- บาท (เงินเจ็ดแสนบาทถ้วน)

รายการที่ 23 ขอยกเลิก

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 2565 ครุภัณฑ์การแพทย์ 23 รายการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *