ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 22 รายการ

ประกาศจังหวัดสตูล
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 22 รายการ โดยวิธีคัดเลือก

—————————————-

                    ตามที่ จังหวัดสตูล โรงพยาบาลละงู ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับ ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 22 รายการ โดยวิธีคัดเลือก นั้น

                    1. โคมไฟตรวจภายใน/ผ่าตัดเล็ก จำนวน 1 ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท พี เอส เวชภัณฑ์ ซัพพลาย จำกัด เป็นเงินทั้งสิ้น 17,940.- บาท (เงินหนึ่งหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยสี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

                    2. ชุดเครื่องมือตรวจตา หู คอ จมูก จำนวน 1 ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท พีเอส เวชภัณฑ์ ซัพพลาย จำกัด เป็นเงินทั้งสิ้น 13,450.- บาท (เงินหนึ่งหมื่นสามพันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

                    3. รถเข็นชนิดนั่ง จำนวน 1 คัน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท พีเอส เวชภัณฑ์ ซัพพลาย จำกัด เป็นเงินทั้งสิ้น 7,475.- บาท (เงินเจ็ดพันสี่ร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

                    4. เครื่องชั่งน้ำหนักแบบดิจิตอลพร้อมที่วัดส่วนสูง จำนวน 2 เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท พี เอส เวชภัณฑ์ ซัพพลาย จำกัด เป็นเงินทั้งสิ้นเงิน 39,840.- บาท (เงินสามหมื่นเก้าพันแปดร้อยสี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

                    5. เครื่องฟังเสียงหัวใจเด็กในครรภ์สำหรับศูนย์สุขภาพชุมชน จำนวน 1 เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เจ แอนด์ วาย เมดิซิสเท็ม จำกัด เป็นเงินทั้งสิ้น 18,000.- บาท (เงินหนึ่งหมื่นแปดพัน-บาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

                    6. Punch biopsy จำนวน 2 เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เจ แอนด์ วาย เมดิซิสเท็ม จำกัด เป็นเงินทั้งสิ้น 57,000.- บาท (เงินห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

                    7. กล้องตรวจจอประสาทตาชนิดมือถือ จำนวน 2 ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท นิว อาย จำกัด เป็นเงินทั้งสิ้น 667,300.- บาท (เงินหกแสนหกหมื่นเจ็ดพันสามร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

                    8. เครื่องดูดเสมหะ จำนวน 1 เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ท็อป เวิร์ล เทรด จำกัด เป็นเงินทั้งสิ้น 13,000.- บาท (เงินหนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

                    9. รถเข็นอาหาร จำนวน 1 คัน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เวลธ์ วิน เทรดดิ้ง จำกัด เป็นเงินทั้งสิ้น 79,550.- บาท (เงินเจ็ดหมื่นเก้าพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

                    10. เครื่องตรวจสมรรถภาพปอดด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ท็อป เวิร์ล เทรด จำกัด เป็นเงินทั้งสิ้น 247,000.- บาท (เงินสองแสนสี่หมื่นเจ็ดพัน-บาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

                    11. เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิคพร้อมภาควัดออกซิเจนในเลือด จำนวน 1 เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอเอ็กซ์ เมดิคอล แอนด์ ซายด์ เป็นเงินทั้งสิ้น 328,000.- บาท (เงินสามแสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

                    12. ยูนิตทำฟัน จำนวน 1 เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท สยามเดนท์ จำกัด เป็นเงินทั้งสิ้น 454,000.- บาท (เงินสี่แสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

                    13. เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้า (Electrical stimulation) จำนวน 1 เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ยูแฟม คลีนิค จำกัด เป็นเงินทั้งสิ้น 213,000.- บาท (เงินสองแสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

                    14. เครื่องตรวจสมรรถภาพทารกในครรภ์ จำนวน 1 เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เวลท์โปรเฟสชั่นแนล เป็นเงินทั้งสิ้น 148,000.- บาท (เงินหนึ่งแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

                    15. เครื่องอัลตราซาวด์เพื่อการรักษา (Therapeutic Ultrasound) จำนวน 1 เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ยูแฟม คลีนิค จำกัด เป็นเงินทั้งสิ้น 88,000.- บาท (เงินแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

                    16. เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อโรค สำหรับด้ามกรอฟัน จำนวน 1 เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ดีเอส ออลล์ จำกัด เป็นเงินทั้งสิ้น 149,500.- บาท (เงินหนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

                    17. เครื่องมือตรวจคัดกรองการได้ยินในเด็กแรกเกิด (TEOAE) จำนวน 1 เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท สยาม เฮียร์ริ่ง จำกัด เป็นเงินทั้งสิ้น 345,000.- บาท (เงินสามแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

                    18. เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้าพร้อมอัลตราซาวด์ จำนวน 1 เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ยูแฟม คลีนิค จำกัด เป็นเงินทั้งสิ้น 260,000.- บาท (เงินสองแสนหกหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

                    19. เครื่องให้การรักษาด้วยกระแสไฟฟ้าชนิดพกพา จำนวน 1 เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ยูแฟม คลีนิค จำกัด เป็นเงินทั้งสิ้น 14,000.- บาท (เงินหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

                    20. เตียงทำหัตถการเด็ก จำนวน 1 เตียง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เวลธ์ วิน เทรดดิ้ง จำกัด เป็นเงินทั้งสิ้น 9,845.- บาท (เงินเก้าพันแปดร้อยสี่สิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

                    21. ตู้อบเด็ก จำนวน 1 ตู้ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เตียวฮงสีลม จำกัด เป็นเงินทั้งสิ้น 545,000.- บาท (เงินห้าแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

                    22. เครื่องปั่นเม็ดเลือดแดงอัดแน่น (สำหรับหน่วยปฐมภูมิ) จำนวน 1 เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอส.เมดิเทค เป็นเงินทั้งสิ้น 30,000.- บาท (เงินสามหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

(นายสมบัติ ผดุงวิทย์วัฒนา)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสตูล
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 22 รายการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *