ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง 2565 ครุภัณฑ์การแพทย์ 7 รายการ

ประกาศจังหวัดสตูล
เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

—————————————-

                    ตามที่จังหวัดสตูล โดยโรงพยาบาลละงู ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 นั้น

จังหวัดสตูล โดยโรงพยาบาลละงู ขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

(นายสมบัติ ผดุงวิทย์วัฒนา)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสตูล
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
จังหวัดสตูล (M65020018198) ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

ลำดับที่ รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง ชื่อโครงการ งบประมาณโครงการ (บาท) คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)
1 P65020022575 ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 7 รายการ 12,365,600.00 04/2565

รายละเอียดดังต่อไปนี้

  1. เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน ขนาดกลาง จำนวน 2 เครื่อง เครื่องละ 799,000.- บาท เป็นเงิน 1,598,000.- บาท (เงินหนึ่งล้านห้าแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
  2. เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันเคลื่อนย้ายได้ จำนวน 2 เครื่อง เครื่องละ 449,700.- บาท เป็นเงิน 899,400.- บาท (เงินแปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน)
  3. เครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูง จำนวน 5 เครื่อง เครื่องละ 200,000.- บาท เป็นเงิน 1,000,000.- บาท (เงินหนึ่งล้านบาทถ้วน)
  4. เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ 6 พารามิเตอร์ ระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า 4 เตียง จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 1,993,200.- บาท (เงินหนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นสามพันสองร้อยบาทถ้วน)
  5. เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ ขนาดเล็ก จำนวน 3 เครื่อง เครื่องละ 149,000.- บาท เป็นเงิน 447,000.- บาท (เงินสี่แสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
  6. เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ขนาดไม่น้อยกว่า 300 mA ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 1,290,000.- บาท (เงินหนึ่งล้านสองแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)
  7. เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ดิจิตอลไม่น้อยกว่า 300 mA จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 5,138,000.- บาท (เงินห้าล้านหนึ่งแสนสามหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง 2565 ครุภัณฑ์การแพทย์ 7 รายการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *