ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 7 รายการ

ประกาศจังหวัดสตูล
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีคัดเลือก

—————————————-

                    ตามที่จังหวัดสตูล โดยโรงพยาบาลละงู ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับ ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีคัดเลือก นั้น

                  1. เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน ขนาดกลาง จำนวน 2 เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เวลท์โปรเฟสชั่นแนล เป็นเงินทั้งสิ้น 1,592,000.- บาท (เงินหนึ่งล้านห้าแสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

                  2. เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันเคลื่อนย้ายได้ จำนวน 2 เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ท็อป เวิร์ล เทรด จำกัด เป็นเงินทั้งสิ้น 897,400.- บาท (เงินแปดแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

                  3. เครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูง จำนวน 5 เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เบทเทอร์ไลฟ์ เมดิแคร์ จำกัด เป็นเงินทั้งสิ้น 999,000.- บาท (เงินเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

                  4. เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ 6 พารามิเตอร์ ระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า 4 เตียง จำนวน 1 เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เซนต์เมด จำกัด (มหาชน) เป็นเงินทั้งสิ้น 1,993,000.- บาท (เงินหนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

                  5. เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ ขนาดเล็ก จำนวน 3 เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เซนต์เมด จำกัด (มหาชน) เป็นเงินทั้งสิ้น 446,400.- บาท (เงินสี่แสนสี่หมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

                  6. เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ขนาดไม่น้อยกว่า 300 mA ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ซีเอ็มซี ไบโอเท็ค จำกัด เป็นเงินทั้งสิ้น 1,290,000.- บาท (เงินหนึ่งล้านสองแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

                  7. เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ดิจิตอลไม่น้อยกว่า 300 mA จำนวน 1 เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เอซีซี เมดิคอล โซลูชั่น จำกัด เป็นเงินทั้งสิ้น 5,136,000.- บาท (เงินห้าล้านหนึ่งแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

ประกาศ ณ วันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2565

(นายปวิตร วณิชชานนท์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลละงู
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 7 รายการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *