ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เช่าเครื่องตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด

ประกาศจังหวัดสตูล
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดอัตโนมัติพร้อมน้ำยาตรวจวิเคราะห์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก

—————————————-

                    ตามที่ จังหวัดสตูล โดยโรงพยาบาลละงู ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับ การเช่าเครื่องตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดอัตโนมัติพร้อมน้ำยาตรวจวิเคราะห์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก นั้น

                    1. รายการเช่าเครื่องตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดอัตโนมัติพร้อมน้ำยาตรวจวิเคราะห์ จำนวน 1 เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.พี.เมดกรุ๊ป เป็นเงินทั้งสิ้น 1,155,000.- บาท (เงินหนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2566

(นายปวิตร วณิชชานนท์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลละงู
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เช่าเครื่องตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *