ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ครุภัณฑ์การแพทย์ 6 รายการ

ประกาศจังหวัดสตูล
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

—————————————-

                    ตามที่ จังหวัดสตูล โดยโรงพยาบาลละงู ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับ ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

                    1. โต๊ะรองเครื่องปรับขึ้น-ลง ด้วยไฟฟ้า ใช้กับเครื่องรักษาโรคตาด้วยแสงเลเซอร์เขียว จำนวน 1 ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท อาฟต้า เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 94,500.- บาท (เงินเก้าหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

                    2. โต๊ะปรับขึ้น-ลง ด้วยไฟฟ้า Electric table ใช้กับเครื่องรักษาโรคตาด้วยแสงเลเซอร์แย็ก จำนวน 1 ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท อาฟต้า เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 300,000.- บาท (เงินสามแสนบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

                    3. เลนส์ประกอบการยิงเลเซอร์รักษาจอประสาทตาแบบมุมกว้าง รหัส OMRA-PRP 165 จำนวน 1 อัน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท อาฟต้า เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 31,900.- บาท (เงินสามหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

                    4. เลนส์ประกอบการยิงเลเซอร์รักษาจอประสาทตา (Mainster Focal/Grid) รหัส OMRA-S จำนวน 1 อัน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท อาฟต้า เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 29,600.- บาท (เงินสองหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

                    5. เลนส์สัมผัส ชนิดแอบราฮัม สำหรับยิงต้อกระจก (Abraham YAG Capsulotomy Lens) รหัส OAYA จำนวน 1 อัน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท อาฟต้า เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 22,000.- บาท (เงินสองหมื่นสองพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

                    6. เลนส์สัมผัส ชนิดแอบราฮัม สำหรับยิงม่านตา (Abraham YAG Iridotomy Lens) รหัส OAIY จำนวน 1 อัน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท อาฟต้า เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 22,000.- บาท (เงินสองหมื่นสองพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

(นายปวิตร วณิชชานนท์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลละงู
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ครุภัณฑ์การแพทย์ 6 รายการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *