ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 2 รายการ

ประกาศจังหวัดสตูล
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ยานพาพนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

—————————————-

                    ตามที่ จังหวัดสตูล โดยโรงพยาบาลละงู ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับ ซื้อครุภัณฑ์ยานพาพนะและขนส่งจำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

                    1. รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์อัตโนมัติ จำนวน 1 คัน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เซาเทอร์น มอเตอร์ เซลส์ จำกัด เป็นเงินทั้งสิ้น 50,000.- บาท (เงินห้าหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

                    2. รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา จำนวน 2 คัน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เซาเทอร์น มอเตอร์ เซลส์ จำกัด เป็นเงินทั้งสิ้น 87,000.- บาท (เงินแปดหมื่นเจ็ดบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2566

(นายชัยรัตน์ ลำโป)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสตูล
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 2 รายการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *