ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างติดตั้งโซลาร์เซลล์

ประกาศจังหวัดสตูล
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ โครงการส่งเสริมผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนแบบมุ่งเป้า (หน่วยงานด้านสาธารณสุข) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 1 งาน โดยวิธีคัดเลือก

—————————————-

                    ตามที่ จังหวัดสตูล โดยโรงพยาบาลละงู ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับ จ้างติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ โครงการส่งเสริมผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนแบบมุ่งเป้า (หน่วยงานด้านสาธารณสุข) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 1 งาน โดยวิธีคัดเลือก นั้น

                    รายการจ้างติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ โครงการส่งเสริมผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนแบบมุ่งเป้า (หน่วยงานด้านสาธารณสุข) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 1 งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เซาท์เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด เป็นเงินทั้งสิ้น 2,990,000.- บาท (สองล้านเก้าแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2566

(นายเอกพล เหมรา)
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)
รักษาราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสตูล
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างติดตั้งโซลาร์เซลล์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *